Om oss

Furnes Almenning som opprinnelig var slått sammen med Vang almenning, utgjorde en del av den store samlingen av almenninger på Hedemarken. I utgangspunktet tilhørte disse almenningene kongen, men ble etter hvert solgt for å styrke statskassa. Kong Christian VI fikk inn 4.000 riksdaler da han solgte Vang Almenning, som den da kaltes, 25. september 1799 til «samtlige gaardeiere og brukere i Vangs sogn og Furnes anneks». I medhold av Lov av 23. juli 1894 om adgang til deling av bygdealmenninger ble det ved kongelig resolusjon av 19. februar 1915 bestemt at almenningen skulle deles, slik at «de til Furnes herred hørende eiendoms- og brugsberettigede faar sin særskilte almenning», og Furnes Almenning ble da selvstendig 15. april 1920.

Furnes Almenning er en skog- og utmarkseiendom på 115.917 dekar. Eiendommen strekker seg fra Furnes i sør til Åmot i nord, med andre ord lang og smal.

Dette er en bygdeallmenning som eies av 274 gårder og har 15 ansatte.

Hoveddriften til almenninga er hogst og pleie av skogen. Vi driver en skogsdrift ut fra en bærekraftig målsetning. Det er like viktig å få opp igjen skog som det er å avvirke den. Også miljøhensyn i form av spesielle vilt biotoper, biologisk mangfold ol. blir vurdert når en skal avvirke.

I tillegg kommer salg av produkter utviklet fra sagbruket. Fordi vi tar vare på det beste råstoffet selv, og videreforedler dette gjennom sagbruk og høvleri, skapes og selges det et produktsortiment som er uvanlig. Bedriften har utstyr og mannskap som gjør at vi er meget fleksibel med hensyn til leveranser, dimensjoner og kvaliteter. Trelasten leveres «på døra» i hele Ringsaker- og Hamarområdet.

Almenninga har et veletablert hytteområde på Bjønnåsen i Ringsakerfjellet. Se nærmere på oversikten Hytter. Jakt- og fiskemulighetene er unike med store områder av de flotteste skogsfuglterreng og mange fine fiskevann hvor ørreten biter. Vi kan også tilby et fantastisk friluftsliv med alt fra det by-nære Vollkoia til Bjønnåsen med lett tilgjengelige Birkebeiner-løyper. Se mer under Friluftsliv.

Furnes Almenning’s formål er å forvalte almenningen og dens midler på en framtidsrettet og aktiv måte.